Skip to main content

Regulamin świadczenia usług

Hel Caravans

 

 

1. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wynajem Klientom przyczep kempingowych przez Hel Caravans na kempingu Hel Caravans Village przy ulicy Helskiej 11 w regionie „Hel Bór” na Helu.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z przyczepy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a jednocześnie zgodnie z regułami obowiązującymi na kempingu Hel Caravans Village. Klient odpowiada za przestrzeganie zasad także w razie korzystania z przyczepy przez inne osoby za jego zgodą.

2. Wynajem i rezerwacje:

 1. Rezerwacji dokonuje się w trybie online przez stronę internetową przyczepy-hel.pl, poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce: „rezerwacja”.
 2. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji konieczne jest podanie terminu wynajmu i rodzaju przyczepy w zapytaniu przesłanym przez Klienta w formularzu kontaktowym opisanym w pkt. 1.
 3. Oferta przesłana do Klienta w odpowiedzi na zapytanie stanowi wstępną rezerwację, która ulega automatycznemu unieważnieniu po 3 dniach od momentu przesłania oferty w przypadku braku wpłaty zadatku przez Klienta.
 4. Rezerwacja zostaje dokonana poprzez wpłacenie zadatku przez Klienta (50% należnej kwoty najmu), w terminie i zgodnie ze szczegółami zawartymi w otrzymanej ofercie. Poprzez wpłatę rozumie się uznanie kwoty na rachunku bankowym zgodnie z danymi w ofercie.
 5. W razie dokonania zapłaty umówionego zadatku po wyznaczonym terminie ważność rezerwacji zależy od pisemnego potwierdzenia przez Hel Caravans. W braku pisemnego potwierdzenia oferta przestaje wiązać, a niepotwierdzona rezerwacja ulega anulacji.
 6. Druga część należnej kwoty tytułem wynajmu przyczepy wraz z kaucją płatna jest przez Klienta w gotówce w 1. dniu najmu osobiście na kempingu w chwili wydania przyczepy. W razie niestawienia się przez Klienta i nieuzgodnieniu przez strony innego terminu wydania przyczepy i / lub nieuiszczenia należnych kwot w całości, Hel Caravans nie jest związany dalej ofertą i wykonaniem usługi, a uiszczona przez Klienta kwota tytułem zadatku ulega przepadkowi.
 7. Życzenia zmiany terminów lub jakichkolwiek ustaleń należy kierować na adres mailowy: wynajem@przyczepy-hel.pl, w celu uniknięcia nieporozumień. Wszelkie zmiany wymagają pisemnego potwierdzenia przez Hel Caravans.
 8. Nie istnieje możliwość przestawienia przyczepy z miejsca, które zostało przez nas wykupione na kempingu.

3. Wydawanie oraz zdawanie przyczepy:

 1. Klient zobowiązany jest uiścić przy wydaniu przyczepy kwoty należne tytułem najmu i kaucji w gotówce.
 2. Przy wydaniu przyczepy przedstawiciel Hel Caravans przekaże pisemny spis wyposażenia przyczepy oraz ewentualnych uszkodzeń przyczepy zawartych w uwagach, który to Protokół Wydania
 3. Przyczepy potwierdzi podpisem Klient lub osoba odbierająca za niego przyczepę. Klient zobowiązany jest sprawdzić przedmiot najmu w chwili jego odbioru i wpisać do Protokołu Wydania Przyczepy stwierdzone usterki czy wady.
 4. Przy zdawaniu przyczepy przez Klienta przedstawiciel firmy Hel Caravans zweryfikuje stan ogólny przyczepy oraz zgodność wyposażenia ze stanem początkowym i podpisanym przez Klienta Protokołem Wydania Przyczepy. W przypadku braków w wyposażeniu lub stwierdzenia uszkodzeń, szkód, z zostaną potrącone kwoty zgodnie z działem „Kaucja” w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient jest zobowiązany do pozostawienia przyczepy w stanie odpowiadającym temu, który zastał przy odbieraniu przyczepy, w tym do usunięcia śmieci z przyczepy i jej bezpośredniego otoczenia.

4. Kaucja:

 1. Kaucja jest obowiązkowa i stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta lub osoby korzystające za jego zgodą z przyczepy.
 2. Kaucja pobierana jest w gotówce na miejscu – w momencie przekazania przyczepy Klientowi – i wynosi 500 zł. W razie potwierdzenia stanu zgodnego z początkowym w oparciu o Protokół Wydania Przyczepy kaucja zostaje zwrócona Klientowi po zdaniu przyczepy.
 3. Kaucja nie jest wydawana do momentu, dopóki z przyczepy, przedsionka i ich obrębu nie zostaną usunięte śmieci przez Klienta. Przykładowe koszty pokrywane z kaucji:
 • Kaucja nie jest wydawana do momentu, kiedy w przyczepie i przedsionku, a także ich obrębie nie zostaną wysprzątane śmieci.
 • zgubienie klucza lub złamanie go w zamku – 50zł,
 • uszkodzenie klamki lub zamka w drzwiach – 200zł,
 • zabrudzenie/poplamienie materiału siedziska/łóżka – 250-500zł,
 • uszkodzenie blatów stołu lub innych elementów umeblowania przyczepy – 500zł do 2000zł (w przypadku szkód przekraczających 2000zł – koszty zostaną naliczone wg oceny rzeczoznawcy lub cennika serwisu Hobby)
 • uszkodzenie okien lub szyberdachów 1000 – 2500zł! (uwaga! okna przyczep są bardzo drogie)
 • trwałe uszkodzenie czajnika (zbicie, przepalenie) – 100zł
 • trwałe uszkodzenie farelki – 100zł
 • trwałe uszkodzenie płyty indukcyjnej – 200zł
 • trwałe uszkodzenie ekspresu do kawy – 250zł
 • zniszczenie patelni lub garnka – 100zł
 • zdekompletowanie sztućcy od 10zł do 100zł
 • zdekompletowanie talerzy i szklanek oraz kubków od 50zł do 150zł
 • trwałe uszkodzenie stołu lub krzeseł stanowiących umeblowanie przedsionka od 100zł do 900zł
 • trwałe uszkodzenie przedsionka lub podłogi od 100zł do 4000zł
 • konieczność przywrócenia problematycznego klienta do porządku 100zł,
 • zakłócanie ciszy nocnej (godziny 22 – 6) będzie oznaczało przy pierwszym ostrzeżeniu potrącenie połowy kaucji, a przy drugim ostrzeżeniu wyrzuceniem z kempingu w asyście ochrony obiektu oraz przepadkiem całości kaucji.
 • palenie oraz używanie ognia otwartego wewnątrz przyczepy oraz przedsionka jest bezwarunkowo zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania tej zasady kaucja ulega przepadkowi w całości.

5. Kemping i opłaty kempingowe:

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu kempingu.
 2. Kemping uprawniony jest do naliczania opłat kempingowych zgodnie ze swoim cennikiem. „Opłaty kempingowe” to koszty przebywania na terenie prywatnym kempingu, korzystania z mediów, parkowania itp. Po ich opłaceniu Klient może pełnoprawnie korzystać z toalet, parkingu, placu zabaw, plaży i wszystkiego co pole namiotowe nam oferuje.
 3. W trosce o Państwa bezpieczeństwo kemping zapewnia ochronę i monitoring. Opłaty kempingowe opisane wyżej w pkt. 2. są już wliczone w cenę wynajmowanej przyczepy i obejmują 1 miejsce parkingowe na samochód w pobliżu wynajmowanej przyczepy (kolejne samochody należy parkować na parkingu przed kempingiem). Dotyczy to wszelkich opłat kempingowych, także za miejsce udostępnione na przyczepę oraz media takie jak prąd, woda.

6. Czas pracy i doba hotelowa:

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a zdawanie przyczepy następuje do godziny 11.00. Istnieje możliwość odebrania przyczepy we wcześniejszej godzinie pod warunkiem, że będzie dostępna. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z naszym rezydentem.
 2. Pracujemy codziennie w godzinach: 10.00 – 18.00. W nagłych przypadkach lub przy wieczornym wydawaniu przyczepy prosimy kontaktować się z nami do godziny 22.00.
 3. Klient może liczyć na pomoc z naszej strony. Jesteśmy dostępni pod telefonem, adresem mailowym udostępnionymi na stronie internetowej oraz bezpośrednio na kempingu, gdzie stacjonuje nasz rezydent.
 4. Ewentualne spory prawne pomiędzy Klientem a wypożyczalnią Hel Caravans strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości ugodowo. W razie braku porozumienia właściwy do rozstrzygania tych sporów będzie Sąd w Poznaniu.