KONTAKT:
Formularz w dziale rezerwacje
tel.: +48 510 02 72 02


UWAGA! RABATY 20% - 25%
NA WYNAJMY W MIESIĄCACH MAJ I CZERWIEC


Regulamin


Ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wynajem Klientom przyczep kempingowych przez Hel Caravans na kempingu Chałupy 6.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z przyczepy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a jednocześnie zgodnie z regułami obowiązującymi na kempingu Chałupy 6 (Pole namiotowe nr 6). Klient odpowiada za przestrzeganie zasad także w razie korzystania z przyczepy przez inne osoby za jego zgodą.

Wynajem i rezerwacje:

 1. Rezerwacji dokonuje się w trybie online przez stronę internetową www.przyczepy-hel.pl, poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce: „rezerwacje”.
 2. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji konieczne jest podanie terminu wynajmu i rodzaju przyczepy w zapytaniu przesłanym przez Klienta w formularzu kontaktowym opisanym w pkt. 1.
 3. Oferta przesłana do Klienta w odpowiedzi na zapytanie stanowi wstępną rezerwację, która ulega automatycznemu unieważnieniu po 3 dniach od momentu przesłania oferty w przypadku braku wpłaty zadatku przez Klienta.
 4. Rezerwacja zostaje dokonana poprzez wpłacenie zadatku przez Klienta (50% należnej kwoty najmu), w terminie i zgodnie ze szczegółami zawartymi w otrzymanej ofercie. Poprzez wpłatę rozumie się uznanie kwoty na rachunku bankowym zgodnie z danymi w ofercie.
 5. W razie dokonania zapłaty umówionego zadatku po wyznaczonym terminie ważność rezerwacji zależy od pisemnego potwierdzenia przez Hel Caravans. W braku pisemnego potwierdzenia oferta przestaje wiązać, a niepotwierdzona rezerwacja ulega anulacji.
 6. Druga część należnej kwoty tytułem wynajmu przyczepy wraz z kaucją płatna jest przez Klienta w gotówce w 1. dniu najmu osobiście na kempingu Chałupy 6 w chwili wydania przyczepy. W razie niestawienia się przez Klienta i nieuzgodnieniu przez strony innego terminu wydania przyczepy i / lub nieuiszczenia należnych kwot w całości, Hel Caravans nie jest związany dalej ofertą i wykonaniem usługi, a uiszczona przez Klienta kwota tytułem zadatku ulega przepadkowi.
 7. Życzenia zmiany terminów lub jakichkolwiek ustaleń należy kierować na adres mailowy: wynajem@przyczepy-hel.pl, w celu uniknięcia nieporozumień. Wszelkie zmiany wymagają pisemnego potwierdzenia przez Hel Caravans.
 8. Nie istnieje możliwość przestawienia przyczepy z miejsca, które zostało przez nas wykupione na kempingu.


Wydawanie oraz zdawanie przyczepy:

 • Klient zobowiązany jest uiścić przy wydaniu przyczepy kwoty należne tytułem najmu i kaucji w gotówce.
 • Przy wydaniu przyczepy przedstawiciel Hel Caravans przekaże pisemny spis wyposażenia przyczepy oraz ewentualnych uszkodzeń przyczepy zawartych w uwagach, który to Protokół Wydania Przyczepy potwierdzi podpisem Klient lub osoba odbierająca za niego przyczepę. Klient zobowiązany jest sprawdzić przedmiot najmu w chwili jego odbioru i wpisać do Protokołu Wydania Przyczepy stwierdzone usterki czy wady.
 • Przy zdawaniu przyczepy przez Klienta przedstawiciel firmy Hel Caravans zweryfikuje stan ogólny przyczepy oraz zgodność wyposażenia ze stanem początkowym i podpisanym przez Klienta Protokołem Wydania Przyczepy. W przypadku braków w wyposażeniu lub stwierdzenia uszkodzeń, szkód, z zostaną potrącone kwoty zgodnie z działem „Kaucja” w niniejszym Regulaminie.
 • Klient jest zobowiązany do pozostawienia przyczepy w stanie odpowiadającym temu, który zastał przy odbieraniu przyczepy, w tym do usunięcia śmieci z przyczepy i jej bezpośredniego otoczenia.


  Kaucja:

 • Kaucja jest obowiązkowa i stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta lub osoby korzystające za jego zgodą z przyczepy.
 • Kaucja pobierana jest w gotówce na miejscu - w momencie przekazania przyczepy Klientowi - i wynosi od 1500 zł do 2000 zł.
 • W razie potwierdzenia stanu zgodnego z początkowym w oparciu o Protokół Wydania Przyczepy kaucja zostaje zwrócona Klientowi po zdaniu przyczepy.
 • Kaucja nie jest wydawana do momentu, dopóki z przyczepy, przedsionka i ich obrębu nie zostaną usunięte śmieci przez Klienta.
 • Przykładowe koszty pokrywane z kaucji:
  • Kaucja nie jest wydawana do momentu, kiedy w przyczepie i przedsionku, a także ich obrębie nie zostaną wysprzątane śmieci.
  • zgubienie klucza lub złamanie go w zamku - 50zł,
  • uszkodzenie klamki lub zamka w drzwiach - 200zł,
  • zabrudzenie/poplamienie materiału siedziska/łóżka - 250-500zł,
  • uszkodzenie blatów stołu lub innych elementów umeblowania przyczepy - 500zł do 2000zł (w przypadku szkód przekraczających 2000zł - koszty zostaną naliczone wg oceny rzeczoznawcy lub cennika serwisu Hobby)
  • uszkodzenie okien lub szyberdachów 1000 - 2500zł! (uwaga! okna przyczep są bardzo drogie)
  • trwałe uszkodzenie czajnika (zbicie, przepalenie) - 100zł
  • trwałe uszkodzenie farelki - 100zł
  • trwałe uszkodzenie płyty indukcyjnej - 200zł
  • trwałe uszkodzenie ekspresu do kawy - 250zł
  • zniszczenie patelni lub garnka - 100zł
  • zdekompletowanie sztućcy od 10zł do 100zł
  • zdekompletowanie talerzy i szklanek oraz kubków od 50zł do 150zł
  • trwałe uszkodzenie stołu lub krzeseł stanowiących umeblowanie przedsionka od 100zł do 900zł
  • trwałe uszkodzenie przedsionka lub podłogi od 100zł do 4000zł
  • konieczność przywrócenia problematycznego klienta do porządku 100zł,
  • zakłócanie ciszy nocnej (godziny 22 - 6) będzie oznaczało przy pierwszym ostrzeżeniu potrącenie połowy kaucji, a przy drugim ostrzeżeniu wyrzuceniem z kempingu w asyście ochrony obiektu oraz przepadkiem całości kaucji.
  • palenie oraz używanie ognia otwartego wewnątrz przyczepy oraz przedsionka jest bezwarunkowo zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania tej zasady kaucja ulega przepadkowi w całości.


  Kemping i opłaty kempingowe:

 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu kempingu Chałupy 6.
 • Kemping uprawniony jest do naliczania opłat kempingowych zgodnie ze swoim cennikiem. "Opłaty kempingowe" to koszty przebywania na terenie prywatnym kempingu, korzystania z mediów, parkowania itp. Po ich opłaceniu Klient może pełnoprawnie korzystać z toalet, parkingu, placu zabaw, plaży i wszystkiego co pole namiotowe nam oferuje.
 • W trosce o Państwa bezpieczeństwo kemping zapewnia ochronę i monitoring.
 • Opłaty kempingowe opisane wyżej w pkt. 2. są już wliczone w cenę wynajmowanej przyczepy i obejmują 1 miejsce parkingowe na samochód w pobliżu wynajmowanej przyczepy (kolejne samochody należy parkować na parkingu przed kempingiem). Dotyczy to wszelkich opłat kempingowych, także za miejsce udostępnione na przyczepę oraz media takie jak prąd, woda.

  Czas pracy i doba hotelowa:

 • Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a zdawanie przyczepy następuje do godziny 11.00.
 • Istnieje możliwość odebrania przyczepy we wcześniejszej godzinie pod warunkiem, że będzie dostępna. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z naszym rezydentem.
 • Pracujemy codziennie w godzinach: 10.00 – 18.00. W nagłych przypadkach lub przy wieczornym wydawaniu przyczepy prosimy kontaktować się z nami do godziny 22.00.
 • Klient może liczyć na pomoc z naszej strony. Jesteśmy dostępni pod telefonem, adresem mailowym udostępnionymi na stronie internetowej oraz bezpośrednio na kempingu, gdzie stacjonuje nasz rezydent.
 • Ewentualne spory prawne pomiędzy Klientem a wypożyczalnią Hel Caravans strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości ugodowo. W razie braku porozumienia właściwy do rozstrzygania tych sporów będzie Sąd w Poznaniu.

 • Chałupy 6 Chałupy 6 Kite.pl